برگزاری کمپاین آگاهی دهی حقوقی توسط ریاست امور زنان هرات

خشونت علیه زنان را خاتمه دهید


برگزاری کمپاین آگاهی دهی حقوقی توسط ریاست امور زنان هرات برای بیشتر از ۱۰۰ تن از متنفذین قومی، علما، بزرگان، زنان و و مردان ناحیه هشتم ولایت هرات به سلسله کمپاین های شانزده روزه محو خشونت علیه زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر به همکاری پروژه مشارکت

برگزاری کمپاین آگاهی دهی حقوقی توسط ریاست امور زنان هرات

2019-12-01 13:46:21