نوامبر میزگرد رادیویی - ولایت نیمروز

خشونت علیه زنان را خاتمه دهید


به تاریخ 28 نوامبر میزگرد رادیویی به ابتکار اعضای ائتلافهای دادخواهی مشارکت و همکاری پروژه مشارکت در زون غرب، در ولایت نیمروز دایر شد.

 این برنامه به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت از طریق رادیو صدای دوست نشر گردید.

 یک تن از اعضای ائتلافهای مشارکت در نیمروز، مدیر حقوق این ولایت، مسئول ولایتی دفتر مجما، نماینده ریاست حج و اوقاف نیمروز و یک فعال حقوق بانوان از  اشتراک کننده گان برنامه بودند که در مورد علل و عواقب خشونت علیه زنان، پیگیری و نحوه رسیده گی به آن و تأثیر فعالیتهای ائتلافهای دادخواهی مشارکت در کاهش خشونت بحث و تبادل نظر نمودند.

نوامبر میزگرد رادیویی - ولایت نیمروز

2019-12-01 14:10:44