کنفرانس جوانان برای صلح

کنفرانس جوانان برای صلح یک فرصت بی نظیر برای جوانان افغانستان است. این کنفرانس جهت گردهم آوردن افکار جدید از سرتاسر افغانستان گرد محور صلح و دموکراسی راه اندازی شده و برای یک روز در شهر کابل برگزار میگردد. کنفرانس جوانان برای صلح برای ترویج صلح و دموکراسی در میان جوانان از ولایات مختلف دایر میگردد. جوانان از ولایات میتوانند با فرستادن درخواستی خود در این برنامه اشتراک کنند.

فورم درخواستی جهت اشتراک در کنفرانس جوانان برای صلح

2020-01-19 13:06:29