راه اندازی مسابقات بسکیتبال بانوان در ولایت بلخ

پروژه مشارکت همراه با کاروان جهانی، همه ساله از روز جهانی زن یا هشتم مارچ در ولایات تحت پوشش برنامه های مشارکت راه ندازی مینماید تا بدین طریق وپدیده منفی خشونت مبتنی بر جنسیت را مورد نکوهش قرار بدهد. اینک دفتر مشارکت به سلسله فعالیت خویش از تجلیل روز جهانی زن(۸ مارچ) در نظر دارد تا مسابقات تیم بسکیتبال بانوان را در ولایت بلخ بمنظور گرامیداشت از روز جهانی زن برگزار نماید. مسابقات تیم بسکیتبال بانوان در تاریخ ۱۸ حوت سال ۱۳۹۸ که برابر است به ۸ مارچ ۲۰۲۰ با اشتراک کارمندان ارشد  ادارات حکومتی, اعضای ایتلاف هشت گانه, جوانان و ورزشکاران برگزار میگیردد. 

راه اندازی مسابقات بسکیتبال بانوان در ولایت بلخ

2020-03-03 14:28:50