د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوی په اره کنفرانس - کندهار

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوی په اره کنفرانس - کندهار

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوی په اره کنفرانس - کندهار

2020-12-08 09:53:44