د ننگرهار ولایت مرستیالی په مشری د جندر میاشتنی نوبتی ناسته وشوه

د ننگرهار ولایت مرستیالی په مشری د جندر میاشتنی نوبتی ناسته وشوه

د ننگرهار ولایت مرستیالی په مشری د جندر میاشتنی نوبتی ناسته وشوه

2020-12-20 14:17:40