میز مدور رادیویی در کاپیسا

پروژه مشارکت بتاریخ 26 آپریل سال جاری میز مدور رادیویی را با حضور عبدالعلیم عیار ریس معارف کاپیسا، مولوی عبدالصبور وف، گلالی ناصری نماینده حج اوقاف و ساره سیرت نماینده جامعه مدنی حضور برگزار کرد.
ریس معارف بیان کرد که "روند شفاف  استخدام معلمین زن با نظارت نهاد مدنی صورت میگیرد، اینک در حصه اول کوهستان همه مکاتب اناث به مسولیت رهبری مکاتب را دارند و این روند در حال گسترش میباشد".
گلالی ناصری روند نظارت معلمین را با موجودیت نهاد های ناظر و جامعه مدنی مهم دانسته و توانایی فردی کاندیدای معلمین زن را مهم بیان کردند.
مولوی وفا جایگاه تعلیم و تربیه برای زنان با بیان آنانکه میدانند و آنانکه نمی دانند برابر اند ،دسترسی دختران به تعلیم تربیه و تربیت آنان از سوی معلمین بسا ارزشمند دانسته و تبعیض علیه آموزش دختران را غیر اسلامی و انسانی دانستند.
ساره سیرت اهداف ائتلاف دسترسی به تعلیم را دسترسی متوازن به تعلیم و تربیه وافزایش معلمین زن میداند و ایجاد کمیته دادخواهی در این مورد را موثر و لازمی برای افزایش معلمین زن میداند.

میز مدور رادیویی در کاپیسا

2020-04-29 13:06:22