میز مدور رادیویی در ولایت غزنی

میز مدور رادیویی در ولایت غزنی

دسترسی به تعلیم و تربیه و روند استخدام معلمین زن        

 ریس امورزنان غزنی گفت که هنوزازجمله ۱۸ ولسوالی ومرکز این ولایت درده ولسوالی مکتب ها بسته است ودخترخانم ها ازرفتن به مکتب محروم اند. هرچند او گفت که ازسوی ریاست امورزنان زمنیه اموزش وپرورش تا حدی مساعد شده وبرای مردم اگاهی های داده شده است که دختران شانرا به مکتب رفتن تشویق کنند.

۲ مولوی عبدالباری حقانی گفت اموزش و تعلیم وتربییه حق قانونی وشرعی هرمرد وزن است او تاکید کرد که تمام خانواده ها مولکف اتستند که دختران شان را به  مکتب بفرستند تا با سواد بار بیایند واگرانان را ازحق تعلیم وپرورش محروم میسازند دراینده ها اگرمرتکب کدام گناه ویا جرم میشوند مسولیت انان بدوش خانواده ها و والدین شان است.

۳ ذاکره جمال عضوبرنامه مشارکت گفت که هنوزهم متاسفانه مرد سالاری درجامعه حاکم است و حتا درجریان امتحانات ورقابت ها برای بست های معلمی  مرد ها با استفاده ازموقف کاری شان مداخله میکنند ومانع کامباب شدن زنان درپست ها معلمی میشوند او ازمقامهای محلی تقاضا کرد تا جلوی این مداخللات زورمندان گرفته شود و کاربه اهل کار سپرده شود.

۴ شمس الدین مارزک نماینده معارف ولایت غزنی گفت تلاش دارند تا انعده ولسوالی های که مکتب ها بروی دختران مسدود است به کمک شوراهای مردمی این مکتب ها را باز کنند تا زمینه تعلیم برای دختران مساعد شود. او افزود که درحال حاضرهیچگونه تعذیب وتهدید شاگردان درمکتب ها وجود ندارد و ریاست معارف غزنی اشاره نمود که درین اواخربیشترمسایل جندر در پست ها کلیدی معارف درنظرگرفته شده است ودربیشترپست خانم های لایق وشایسته استخدام شده اند.

2020-04-29 13:26:33