میز مدور رادیویی در رابطه به اموزش دختران و روند استخدام معلمین زن در مرکز ولایت دایکندی

 مورخ 2020/4/28 برنامه ی میز مدور رادیویی در رابطه به اموزش دختران و روند استخدام معلمین زن در استیدیوی خبری رادیو نسیم در مرکز ولایت دایکندی به اشتراک بی نظیر جعفری رئیس امور زنان ، شفیقه حیدری نماینده ریاست معارف، محمداسحق اصغری نماینده ریاست حج و اوقاف، سلطان همدرد عضو ائتلاف و نظارت و هماهنگی این جانب ریحانه شریفی سرتیم و عضو ائتلاف دایر و روی روند اهمیت اموزش و روند استخدام معلمین زن بحث مفصل و همه جانبه صورت گرفت و در جریان بحث شفیقه حیدری بیان داشت تأدیب شاگردان ممنوع و در صورت تهدید عامل قضیه مورد پی گرد قانونی قرار میگرد وی اضافه  کرد تعلیم الی صنف ۱۲ به صورت عموم و الی صنف ۱۳ و ۱۴ به صورت خاص  از جانب دولت به طور رایگان صورت میگرد.

و در ادامه برنامه با نو جعفری رئیس امور زنان گفت به اساس ماده ۴۳ قانون اساسی تعلیم و تحصیل بدون تفکیک حق همه اتباع کشور است و فرق بین زن و مرد وجود ندارد.

متعاقبا محمد اسحق اصغری نماینده ریاست حج و اوقاف در رابطه به اهمیت تعلیم و تربیه از دیدگاه دین اسلامی گفت: در باره تعلیم و تربیه ی زن و مرد دین اسلام هیچ گونه تفکیک قائل نشده و هم زن و هم مرد به شکل یک سان میتواند از حق شهروندی خویش استفاده کند.

و سپس سلطان همدرد عضو ائتلاف در رابطه به توانایی های معلمین بیان داشت:  معلمین زن باید تعلیمات تخصص و مسلکی خود را تکمیل نموده  و در باره ظرفیت سازی خویش کوشش داشته باشد تا به خود باوری برسند و اعتماد به نفس پیدا کند.

میز مدور رادیویی در رابطه به اموزش دختران و روند استخدام معلمین زن در مرکز ولایت دایکندی

2020-04-29 14:04:07