ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن

مؤرخ: 11 سپتامبر 2020.

 

رھبران محترم کشور ھای عضو ناتو و سازمان ملل متحد،

 

اکنون که درست نزده سال از حمله ویرانگر بالای مرکز تجارت جھانی که بیش از 3000 تن انسان ھای بیگناه را به کام مرگ کشانید و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان می گذرد، ما نامه ھذا را رسمآ به نمایندگی از 15000 زن افغان از سرتاسر افغانستان خدمت شما ارسال می داریم، تا بدین وسیله از خدمات متحدین بین المللی خویش به خاطر قربانی ھا و حمایت آنھا که ما را در  امر بازسازی سیستم ھای دموکراتیک ،احیای نھاد ھای ورشکسته و توانمندسازی جوانان در راستای استفاده از انرژی و استعداد ھای شان در جھت رشد کشور مان، یاری رسانیده اند، ابراز امتنان و سپاسگزاری نماییم. 

 

فراز و نشیب ھای نزده سال گذشته ما را بیش از ھر زمان دیگر در اراده، تعھد و فداکاری برای تامین یک صلح عادلانه و پایدار نیرومندتر ساخته است. اکنون که در مقطع حساس تاریخ معاصر قرار داریم ، ھم امیدوار و ھم ھراس زده ھستیم. آرزوی ما اینست تا پروسه صلح بتواند به خشونت ھا و خونریزی که از چھار دھه بدینسو در کشور عزیز ما جریان دارد، نقطه پایان بگذارد. اما متاسفانه ما در ھراس ھستیم که اگر طالبان با ھمان ذھنیت، جاه طلبی و رفتار که در دھه 1990 اختیار نموده بودند و شھر ھا و قریه جات ما را به خاک و خون کشانیده بودند و پناھگاه امن را برای گروه ھای تروریستی ملی و بین المللی به شمول القاعده فراھم نموده بودند، دوباره به افغانستان برگردند، یقینآ که دستاورد ھای دو دھه گذشته ما یکایک از بین خواھند رفت . 

 

ما از تلاش ھا و تعھدات جامعه جھانی در امر مبارزه با دھشت افگنی و حمایت از افغانستان که توانست از انبار خاکستر سر برون آرد، قدردانی و سپاسگزاری می نماییم. به ھمین ترتیب ما به فداکاری ھای مردم خویش در راستای کمک به نیرو ھای نظامی شما در امر ریشه کن ساختن تروریسم از افغانستان به دیده قدر می نگریم و به آنھا ارج می گذاریم، تا کوه ھا و دره ھای زیبای ما دیگر ھیچگاه توسط القاعده و سایر گروه ھای تروریستی به مناطق عملیاتی علیه مردم شما مبدل نشوند. افغان ھا به ویژه زنان، بیشترین فشار ھای مبارزه با تروریزم را متحمل شده اند. احساسات عاطفی این جنگ خونین را نمی توان با استفاده از چند کلمه بیان نمود. در حقیقت، اندوه، درد از دست دادن عزیزان، فقر و آواره گی و تخریب منازل و مکاتب ما زخم ھای درازمدت بر جسم و روان ما بر جا گذاشته اند. ما زنان افغان بیشتر از تمام اقشار دیگر جامعه خواھان پایان جنگ میباشیم، اما ھراس ما از اینست که مبادا پایان این جنگ به مصالحه واقعی نه انجامد. به باور ما صلح چیز فراتر از نبود جنگ میباشد. در واقع تامین صلح سراسری باید مسائل چون حمایت از حقوق تمام شھروندان، تامین عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه و برابر منابع را در پی داشته باشد. و باید زنان و مردان در بازسازی کشور نقش برابر و مساوی داشته باشند و از این ھراس نداشته باشند که به دلایل جنسیت، قومیت ، مذھب و گرایش سیاسی، ھنوز ھم قربانی بدھند.

 

ما زنان افغان از پروسه صلح که توسط ایالات متحده امریكا آغاز گردیده است، منجمله مصالحه و آشتی با طالبان با وجود خشونت ھای که آنھا علیه مردم شریف کشور اعمال نموده اند، قلبآ استقبال نموده و قاطعانه از آن حمایت می نماییم. ما به این مساله پی برده ایم که باید طالبان را به عنوان یک گروه سیاسی بپذیریم. ما حاضر ھستیم تا آنھا را کمک نماییم که در جاده ھای زنده گی عادی و غیرنظامی پا بگذارند. در عین زمان توقع ما اینست که طالبان نیز این واقعیت را درک نمایند و بپذیرند که شھروندان افغانستان از گروه ھای مختلف قومی و مذھبی تشکیل شده اند، بیش از 50 درصد جمعیت کشور را زنان و بیش از 70 درصد آنرا جوانان تشکیل می دھند، که در واقع حق دارند به حقوق اساسی خویش که در قانون اساسی جمھوری اسلامی افغانستان تسجیل گردیده اند، دست یابند. ما از آنھا می خواھیم تا از خشونت دست بردارند و به منظور تحقق اجندای سیاسی خویش، روش ھا و راھکار ھای مدنی را سراغ و اختیار نمایند.

 

ما درک نموده ایم که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا فراتر باندیشیم، دور یک میز جمع شویم و بالاخره گفتمان ھای مسالمت آمیز را در مورد رفع ھرگونه اختلافات خویش راه اندازی نماییم، تا به یک صلح پایدار در کشور عزیز مان دست یابیم. ھمچنان ما می دانیم که خشونت ھای جاری افغانستان از ابعاد گسترده منطقوی و بین المللی برخوردار اند، که در واقع فراتر از عواقب و چالش ھای داخلی آن پنداشته میشود.

بنآ، ما از اعضای کشور ھای ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا می نماییم تا در این زمان دشوار و مبھم در کنار مردم افغانستان بایستند و نگذارند کشور عزیز مان در چھارچوب توافقات شتبابزده صلح که ظاھرآ با شکست نیز روبرو است یک مرتبه دیگر با پرداخت بھای یک معامله بزرگ به پرتگاه سقوط برود و به یک پناھگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل شود. اعضای شامل در ائتلاف ھیچگاه متحدین خویش را تنھا نمی گذارند.

لطفآ برای حفاظت از دستاورد ھای دو دھه گذشته، در کنار ما بایستید. قابل یاد آوریست که این دستاورد ھا تنھا مربوط به مردم افغانستان نمی باشند. شما نیز بخش بزرگی از این دستاورد ھا بوده اید. ما با ھمدیگر گام ھای دشواری برداشته ایم. ما با وجود کمبودی ھای که داریم، مجدانه تلاش نموده ایم تا کشور خویش را به یک عضو فعال دھکده جھانی مبدل سازیم و به نورم ھا و پیمان ھای بین المللی که در واقع ما را با بقیه کشور ھای جھان وصل می نمایند، ارزش قایل شویم و صادقانه از آنھا پیروی نماییم .

 

فشرده ی مطالبات ویژه ما قرار ذیل اند:

 

          یک مکانیزم بین المللی برای نظارت بر پروسه صلح را جھت حصول اطمینان از پاسخدھی و پایداری آن، روی دست بگیرید.

          به کمک ھای خویش به نیرو ھای امنیتی افغان ادامه دھید، تا آنھا بتوانند از تمامیت ارضی خویش دفاع نمایند و از حقوق شھروندان افغان محافظت نمایند .

          به منظور حمایت از مشارکت پررنگ و برابر زنان، جوانان، قربانیان جنگ، اقلیت ھا، جامعه مدنی و رسانه ھا، از نفوذ و توانایی ھای خویش در کنار دولت افغانستان، احزاب سیاسی و طالبان استفاده اعظمی نمایید، تا میان سیاست و جامعه مدنی تعادل قابل ملاحظه ایجاد گردد.

          طالبان را تحت فشار قرار دھید تا با آتش بس دائمی و بشردوستانه موافقه نمایند.

          ھرگاه مقامات دولتی، رھبران سیاسی و طالبان نتوانند از حقوق تمام شھروندان افغان محافظت نمایند و با حفظ دستاورد ھای دو دھه گذشته مخالفت نمایند، علیه آنھا تحریم ھای مالی و ممنوعیت سفر اعمال نمایید. ما پیشنھاد می نماییم تا تحریم ھای متذکره ،محدودیت  سفر و مسدود کردن حساب ھای بانکی و دارایی ھای خارج از کشور افرادی را که از شرایط مندرج در توافقنامه سرپیچی می نمایند، نیز دربر داشته باشند.

          مساعدت ھای مالی به افغانستان را در راستای احترام قاطعانه به حقوق بشر جھانی، به ویژه حقوق دختران، زنان و اقلیت ھا سوق داده و به آن ادامه دھید.

          ھمکاری منطقوی را در راستای مبارزه با تروریسم و افراطیت، رشد اقتصادی و حل منازعات منطقوی، از طریق دیپلماسی تقویت بخشید.

 

باور ما اینست که ما برای ساختن یک افغانستان خودکفا، مسیری طولانی را طی نموده ایم. اجازه دھید تا ما در راستای رسیدن به یک صلح پایدار، عادلانه و آبرومندانه صبر و شکیبایی ستراتژیک خویش را از دست ندھیم، تا فرزندان ما بتوانند در شرایط صلح زنده گی نمایند، جوانان ما در بازسازی افغانستان مرفه نقش داشته باشند و کشور ما دیگر ھرگز برای گروه ھای تروریستی به پناھگاه امن مبدل نشود.

 

با احترام،

 

ائتلاف شبکه زنان ولایات و زنان در شرایط صلح 

ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن

2020-09-13 16:27:33